flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівником апарату

Київського апеляційного адміністративного суду

від 04 березня 2013 року

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку

Київського апеляційного адміністративного суду

 

 1. Загальні положення

1.1.        Бібліотека Київського апеляційного адміністративного суду (далі - бібліотека) створена на виконання статті 131 Закону України "Про судоустрій України" і відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", який визначає статус бібліотеки, її правові та організаційні засади.

1.2.        За змістом бібліотечних фондів бібліотека є галузевою, за своїм цільовим призначенням, складом користувачів та іншими ознаками-спеціальною бібліотекою, яка діє у складі відділу правової роботи Правового управління Вищого адміністративного суду України.

1.3.  У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Основами законодавства України про культуру, іншими нормативно-правовими актами України, наказами і розпорядженнями голови суду та цим Положенням.

1.4.  Порядок доступу до бібліотечних фондів, іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг та умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які розробляються на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року № 275, і затверджуються керівником апарату суду.

1.5.  Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день (остання п'ятниця місяця).

           1.6. Бібліотека взаємодіє з судовими палатами та іншими структурними підрозділами Київського апеляційного адміністративного суду.

 

 2. Завдання бібліотеки

              2.1.Бібліотека діє для забезпечення суду нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою, матеріалами судової практики. З цією метою на бібліотеку покладаються такі основні завдання:

             -  формування бібліотечних фондів відповідно до інформаційних потреб користувачів;

             - підготовка тематичних підборок статей, інформаційних і аналітичних публікацій із періодичної преси щодо проблем пов’язаних із питаннями судочинства, адміністративного права та судоустрою;

             - організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням традиційних та новітніх носіїв інформації;

             - підвищення якості бібліотечних послуг за допомогою використання інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

3. Функції бібліотеки

        3.1. Для виконання вищезазначених завдань бібліотека:

         -  забезпечує систематизацію законодавства в суді;

         - бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів і міжурядових угод з питань судоустрою, судочинства, адміністративної юстиції, статусу суддів, розмежування юрисдикцій та співробітництва шляхом формування бібліотечних фондів відповідно до профілю роботи суду, потреб, запитів і складу користувачів бібліотеки;

 

        - надає допомогу суддям,,їх помічникам та працівникам апарату суду у вивченні проблемних питань застосування адміністративними судами законодавства шляхом забезпечення правовою інформацією суддів та працівників апарату суду;

       - комплектує бібліотечні фонди шляхом придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів;

        - створює та веде тематичні підборки статей із періодичної преси щодо проблем пов'язаних із питаннями судочинства, адміністративного права та судоустрою;

        - створює і веде систему бібліотечних каталогів та базу даних на електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів;

        - організовує основний, резервний, замінний фонди та фонд документальних матеріалів, забезпечує їх зберігання;

        - реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонемента;

        - веде облік і технічну обробку бібліотечних фондів;

        - складає каталогізаційний опис, класифікує (предметизує) нові надходження;

        - вивчає і впроваджує передовий досвід, розробляє регламентуючу документацію.

4. Управління, фінансування та штат бібліотеки

4.1.Управління бібліотекою здійснює головний спеціаліст (бібліотекар), який безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду.

4.2. Права і обов'язки головного спеціаліста(бібліотекаря) визначаються
посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового розпорядку Київського апеляційного адміністративного суду.

4.3.   Працівник бібліотеки повинен мати вишу освіту.

4.4.   Фінансування бібліотеки здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, пожертвувань та з інших джерел, не заборонених законодавством .

4.5.   Керівництво Київського апеляційного адміністративного суду зобов'я­зане забезпечити належні матеріально-технічні умови для зберігання та використання   бібліотечного   фонду   (окреме,    придатне   для   бібліотеки