flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

наказом керівника апарату

Київського апеляційного адміністративного суду

від «17» лютого 2014 р. №5

(у редакції наказу керівника апарату Київського апеляційного адміністративного суду

від «__» ___________ 20__р. №__)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному адміністративному суді

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Київському апеляційному адміністративному суді (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

- запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Київського апеляційного адміністративного суду;

- публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Київського апеляційного адміністративного суду;

- запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

- звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

- суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в України засобами масової інформації», Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації, отриманої або створеної під час здійснення судочинства Судом, під час виконання судових рішень, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.5. Самостійні структурні підрозділи Апарату Суду забезпечують виконання Судом обов’язку із оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах їх компетенції, та взаємодіють із відділом по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва з метою забезпечення виконання Судом обов’язку із надання доступу до публічної інформації за відповідними напрямками.

 

 

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:

- оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

- розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

- розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

- надання інформації за запитами про публічну інформацію.

 

2.2.  Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній та письмовій формах та у вигляді документованої інформації, в тому числі у електронному вигляді.

Інформацією про діяльність Суду є інформація про:

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

- прізвище, ім'я та по-батькові, контактний номер телефону або іншого засобу зв'язку, голови та його заступників, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

 - розклад роботи та графік прийому громадян;

 - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 - порядок складання, подання запиту на інформацію до Суду;

 - банківські реквізити для сплати державного мита (судового збору).

2.3.  Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

        У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, копія з такої інформації надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді або в іншій формі.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

2.5. Не належить до публічної інформації:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

- інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2.6. Інформацією з обмеженим доступом у Київському апеляційному адміністративному суді є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

- службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із законом до службової інформації.

2.7.  Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду (або особи, які їх заміщають) в межах своєї компетенції.

2.8. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва спільно з керівниками структурних підрозділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:

 

- щодо інформації довідкового характеру з КП «ДСС», документів, що зберігаються в архіві Суду - начальник відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія);

- про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій інстанції на поточну дату: в усній формі (за телефоном) - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва; в письмовій формі (за письмовими запитами) - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва;

- про доходи суддів та державних службовців апарату Суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – начальник відділу  кадрової роботи та державної служби;

- про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, - начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду - начальник відділу аналітично-статистичної та організаційної роботи;

- про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку - начальник відділу матеріально - технічного та господарського забезпечення;

- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду - начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення;

- про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу (служби) судових розпорядників.

2.9. Надання публічної інформації здійснюється за підписом Голови суду, його заступників або керівника апарату суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Розділ III. Надання  публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується головним спеціалістом прес-секретарем Суду відповідно до законодавства України. Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до Положення.

3.2.  Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;    

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти     голови та його заступників, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;    

- розклад роботи та графік прийому громадян;    

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;    

- порядок звернення до Суду учасників судового процесу.

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

6) банківські реквізити для сплати державного мита (судового збору);

7) інші відомості про діяльність Суду, які можуть бути віднесені до публічної інформації.

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

- пов’язана з розглядом справ у Суді;

- про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

- відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

- банківські реквізити для сплати державного мита (судового збору);

- порядок оскарження судових рішень до Суду;

- порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду та залів судових засідань;

- умови і порядок отримання інформації про діяльність Київського апеляційного адміністративного суду;

- інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.5. Пропуск осіб до приміщень суду та залів судових засідань здійснюється відповідно до порядку, визначеного в Київському апеляційному аміністративному суді. 

3.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в інформаційному центрі Суду та/або на офіційному веб-сайті Суду. (додаток 3 до Положення)

       У разі якщо з поважних причин (інвалідність, явні обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит самостійно, допомогу в оформленні запиту надає відповідальна особа відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представнцтва яка зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надатє копію запиту особі, що його подала.

       Форма електронного запиту (додаток 4 до Положення) містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 5 до Положення).

   

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1.  Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі документального забезпечення та контролю (канцелярія) відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах з урахуванням вимог цього Положення.

4.2.  Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі діловодства Суду.

4.3.  Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення та контролю (канцелярія) Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх для накладення резолюції Голові Суду чи його заступнику, керівнику апарату Суду відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій та статус суддів» і в той же день, з відповідною резолюцією, передається начальнику відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва та співвиконавцям.

4.4.  У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва та керівники структурних підрозділів згідно з напрямами їхньої діяльності.

        Відповідальним за надання відповіді на такий запит є начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва. Керівники інших структурних підрозділів, визначені у резолюції як співвиконавці, зобов’язані не пізніше двох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати до відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва документи, інформацію, пояснення. У разі необхідності відповідальна за підготовку публічної інформації особа має право самостійно встановити виконавців відповідно до напрямків діяльності структурних підрозділів.

4.5. Запити у вигляді електронного документу з відповідним електронним підписом запитувача, що надійшли на визначену електронну адресу суду реєструються та опрацьовуються уповноваженим працівником відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія) Суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у вигляді електронного документа або в іншій формі.

       Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду. Електронні запити, в яких не вказана зворотня адреса та в тексті документа відсутній підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника, вважаються анонімними і відповідь на них не надається.

4.7. Відповідь на запит про доступ до публічної інформації має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

       У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.9.  У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит готується відділом по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва та підписується Головою Суду, його заступником або керівником апарату Суду.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

  Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з спеціалістом відповідальним за режимно-секретну та мобілізаційну роботу.

5.4.  Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

  У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

      Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (постанова №740 від 13 липня 2011 року). У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

      Начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

      Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації (додаток 6 до Положення).

5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний, відповідно до його компетенції передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) якщо запит містить в собі нецензурні вислови та/або непридатний до читання;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої, запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

   Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації у Суді

6.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

  


 

Додаток 1

 до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному адміністративному суді

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії Київського апеляційного адміністратвиного суду з представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Київського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та Положення про апарат Київського апеляційного адміністративного суду та цього Положення.

2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється головним спеціалістом прес-секретарем Суду чи особою, яка виконує його обов’язки.

3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.

Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень.

5. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

6. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи Суду (окрім судових засідань) здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання головним спеціалістом прес-секретарем Суду відповідних списків.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори суддів Суду, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, головний спеціаліст прес-секретар Суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

10. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Порядку організації пропускного режиму у Київському апеляційному адміністративному суді, приходити завчасно (не пізніше, наж за10 – 20 хвилин до початку заходу) маючи при собі посвідчення.

11. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює головний спеціаліст прес-секретар Суду.

12. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання головним спеціалістом прес-секретарем Суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

13. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися прес-службою Суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

14. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції головний спеціаліст прес-секретар Суду та за необхідності керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату Суду.

15. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

 

 

Додаток 2

виключений відповідно до наказу керівника апарату Київського апеляційного адміністративного суду

від «__» ___________ 20__р. №__

 

Додаток 3

 до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному адміністративному суді

  

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб/ юридичних осіб, об’єднань громадян в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 Розпорядник інформації

Апарат Київського апеляційного адміністративного суду

Кому

Керівнику апарату Київського апеляційного адміністративного суду Черпак І.Є.

П.І.Б. запитувача/ П.І.Б. повноважного представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа,

до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:    

Поштою

/вказати поштову  адресу/  

Факсом

/вказати номер факсу/

Електронною поштою

/вказати Е-mail/ 

В усній формі

/вказати номер телефону/

/Підкреслити обрану категорію /

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

                                                                Зареєстровано

Примітка: відносини з приводу надання інформації щодо руху адміністративних справ, здійснення судочинства, надання інформації, що міститься в матеріалах справ регламентуються Кодексом адміністративного судочинства України та не підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 

Додаток 4

 до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному адміністративному суді

  

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

 

Прізвище/Найменування юридичної особи,

об’єднання громадян

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

Електронна адреса

 

 

Поштова адреса            вулиця                               _________________________________

 

                                       будинок                             _________________________________

                                      

                                        населенний пункт                       _________________________________

    

    область                              _________________________________

 

    район                                _________________________________

 

    індекс                               _________________________________

зміст запиту

 
 

Додаток 5

 до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному адміністративному суді

 
 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити підпис, за яким можливо ідентифікувати відправника.

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Київському апеляційному адміністративному суді не розглядається.

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Київського апеляційного адміністративного суду поштовим зв’язком на адресу (01010, м.Київ, вул.Московська 8, корпус 30).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.

 

Офіційна електронна поштова адреса Київського апеляційного адміністративного суду: inbox@apladm.ki.court.gov.ua 

 


 

Додаток 6

 до Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному адміністративному суді

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк  документів,

які надаються запитувачам інформації

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

2. Розрахунок витрат на копіювання та друк документів покладається на начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва Київського апеляційного адміністративного суду.

Розмір вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, вираховується з урахуванням розміру і мінімальної заробітної плати на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір вартості витрат.

 

3. У випадках, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва Київського апеляційного адміністративного суду, не пізніше п’яти робочих днів (а у випадку продовження строку розгляду запиту, не пізніше 20 робочих днів) з дня надходження до Київського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд) запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат.

 

4. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до Суду оригіналу розрахункового документа.

 

5. Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів:

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної

заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати